ری شیمی

ری شیمی

مرکز ری شیمی واقع در تهران
واقع در آدرس :
مدیریت :

تلفن های تماس مرکز : ۴۴۱۷۴۷۰۱_۳
تلفن همراه در مواقع ضروری : ۹۱۲۲۱۸۰۳۳۷

ارائه دهنده خدمات دامپزشکی و دام و طیور

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا مالک این کسب و کار هستید به بیم طب پیام بدهید.