متخصص پزشکی اجتماعی دکتر سهیل سلطانی پورلزرجانی

متخصص پزشکی اجتماعی دکتر سهیل سلطانی پورلزرجانی واقع در شهر گیلان
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۱۳۶۶۳۰۳۹ و ۹۱۱۳۶۶۳۰۳۹
ایمیل مرکز :
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: سهیل سلطانی پورلزرجانی

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.