متخصص پزشکی اجتماعی دکتر شهناز شاهرخی

متخصص پزشکی اجتماعی دکتر شهناز شاهرخی واقع در شهر اصفهان
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۳۳۲۷۲۹۳۷ و ۹۱۳۳۲۷۲۹۳۷
ایمیل مرکز : drsh_shahrokhi@yahoo.com
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: شهناز شاهرخی

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.