متخصص پزشکی اجتماعی دکتر فتانه هاشم دباغیان

متخصص پزشکی اجتماعی دکتر فتانه هاشم دباغیان واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۲۹۰۲۱۲۶ و ۹۱۲۲۹۰۲۱۲۶
ایمیل مرکز : DABAGHIA@RAZI.TUMS.AC.IR
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: فتانه هاشم دباغیان

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.