متخصص پزشکی اجتماعی دکتر مجید رضازاده میراب

متخصص پزشکی اجتماعی دکتر مجید رضازاده میراب واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۵۰۴۰۶۷۲ و ۹۱۲۵۰۴۰۶۷۲
ایمیل مرکز :
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: مجید رضازاده میراب

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.