متخصص پزشکی اجتماعی دکتر محمدرفیع جلالی

متخصص پزشکی اجتماعی دکتر محمدرفیع جلالی واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۶۳۰۰۶۸۹ و ۹۱۲۶۳۰۰۶۸۹
ایمیل مرکز :
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: محمدرفیع جلالی

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.