متخصص پزشکی اجتماعی دکتر ناهید جعفری بیدهندی

متخصص پزشکی اجتماعی دکتر ناهید جعفری بیدهندی واقع در شهر تهران
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۲۱۰۵۴۳۱۶ و ۹۱۲۱۰۵۴۳۱۶
ایمیل مرکز : NAHIDJAFARI_B@YAHOO.COM
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: ناهید جعفری بیدهندی

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.