متخصص پزشکی اجتماعی دکتر پریسا دستوری

متخصص پزشکی اجتماعی دکتر پریسا دستوری واقع در شهر خوزستان
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۷۷۱۴۱۷۴۸ و ۹۱۷۷۱۴۱۷۴۸
ایمیل مرکز : PARISA_DASTOORI@YAHOO.COM
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: پریسا دستوری

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.