متخصص پزشکی اجتماعی دکتر کامران میرزائی

متخصص پزشکی اجتماعی دکتر کامران میرزائی واقع در شهر بوشهر
شماره تماس مرکز پزشکی: ۹۱۷۳۰۹۵۱۱۴ و ۹۱۷۳۰۹۵۱۱۴
ایمیل مرکز :
دسته بندی: پزشکان متخصص پزشکی اجتماعی
نام مدیر مسئول یا نام پزشک مرکز: کامران میرزائی

اگر اطلاعات این مرکز اشتباه است یا شما مالک این اطلاعات هستید به بیم طب پیام دهید.