-برای استفاده از کپسول اکسیژن باید مانومتر را با واشر مناسب به کپسول بسته و با آچار محکم کنید تا از نشت احتمالی پیشگیری شود.

-با مشاهده عقربه گیج مانومتر از پر بودن کپسول مطمئن شوید. (بین 100 تا 140 بار)

-جهت رعایت مسایل بهداشتی هر 5 روزظرف مرطوب کننده راشسته و آب مقطر را تعویض نمایید.

-یک سوم ظرف مرطوب کننده باید حاوی آب مقطرباشد تا اکسیژن رطوبت کافی را داشته باشد . استفاده از آب معدنی و لوله کشی صحیح نمیباشد.

-هرگز اتصالات دستگاه را روغن کاری نکنید و با دست های چرب و روغنی به مانومتر دست نزنید.

-کپسول اکسیژن را درجای خود محکم کنید . افتادن کپسول مخاطراتی را در پی دارد .

-کپسول را در مجاورت وسایل گرمایشی و مواد اشتعال زا قرار ندهید و از روشن کردن کبریت و سیگار در اطراف کپسول خودداری کنید.

-با توجه به محدود بودن ظرقیت کپسول (3 تا 4 ساعت) قبل از اتمام کپسول نسبت به تامین اکسیژن اقدام کنید . توجه داشته باشید هرچه میزان اکسیژن خروجی بیشتر تنظیم شود کپسول زودتر خالی می شود.

-مراقب باشید لوله ماسک اکسیژن(کانولا) بصورت طولانی مدت و پیوسته روی لاله گوش قرار نگیرد .