بازگشت

آیا باید شیر کپسول اکسیژن را بعد از استفاده ببندیم؟

آیا باید شیر کپسول اکسیژن را بعد از استفاده ببندیم؟

بله پس از استفاده حتما باید شیر کپسول اکسیژن را ببندیم. در صورتی که شیر اصلی کپسول اکسیژن باز بماند کپسول اکسیژن خالی می شود. همچنین خطر آتشسوزی و نشت گاز اکسیژن به داخل اطاق وجود دارد

تماس با ما