بازگشت

بیمار ما به اکسیژن نیاز دارد، چه لوازمی باید تهیه کنیم؟

بیمار ما به اکسیژن نیاز دارد، چه لوازمی باید تهیه کنیم؟

برای استفاده از اکسیژن خلوص بالا یا اکسیژن طبی به کپسول اکسیژن پر شده با اکسیژن خلوص بالا، مانومتر پزشکی، نازال یا ماسک شلنگ دار یا آمبوبگ دار نیاز دارد. داشتن ترالی حمل کپسول اکسیژن و پالس اکسیمتر استفاده از کپسول اکسیژن را برای بیمار راحت تر و دقیق تر خواهد کرد اما ضروری نیست.

تماس با ما