بازگشت

درجه کپسول اکسیژن را روی چند تنظیم کنم؟

درجه کپسول اکسیژن را روی چند تنظیم کنم؟

میزان خروجی گاز اکسیژن از کپسول اکسیژن با  استفاده از پیچ تنظیم روی مانومتر تنظیم می گردد. ای درجه باید بر اساس تجویز پزشک تنظیم شود اما به طور معمول بسته به نیاز بیمار بین 2 تا 5 لیتر بر دقیقه تنظیم می گردد.

تماس با ما