بازگشت

کپسول اکسیژن چقدر کار می کند؟

کپسول اکسیژن چقدر کار می کند؟

میزان کارکرد کپسول اکسیژن بسته به درجه تنظیم خروجی روی مانومتر دارد . با کمی دقت می توانید درجه بندی خروجی را بر روی استوانه مانومتر ببینید این درجه بندی از 1 لیتر بر دقیقه تا 25 لیتر بر دقیقه خط کشی شده است. توجه بفرمایید که دقت مانومتر های مختلف متفاوت است.

تماس با ما