رگلاتور

 • رگلاتور جنتک اینرت 300 بار

  تماس بگیرید
  شرکت جنتک آمریکا تولید کننده رگلاتور های با دقت و دوام بسیار بالا جهت استفاده در صنایع و آزمایشگاه ها…
 • رگلاتور جنتک اینرت 200 بار

  تماس بگیرید
  شرکت جنتک آمریکا تولید کننده رگلاتور های با دقت و دوام بسیار بالا جهت استفاده در صنایع و آزمایشگاه ها…
 • رگلاتور جنتک اینرت 100 بار

  تماس بگیرید
  شرکت جنتک آمریکا تولید کننده رگلاتور های با دقت و دوام بسیار بالا جهت استفاده در صنایع و آزمایشگاه ها…
 • رگلاتور جنتک اینرت 50 بار

  تماس بگیرید
  شرکت جنتک آمریکا تولید کننده رگلاتور های با دقت و دوام بسیار بالا جهت استفاده در صنایع و آزمایشگاه ها…
 • رگلاتور جنتک آرگون دی اکسید کربن دو درجه

  تماس بگیرید
  شرکت جنتک آمریکا تولید کننده رگلاتور های با دقت و دوام بسیار بالا جهت استفاده در صنایع و آزمایشگاه ها…
 • رگلاتور جنتک ارگون دی اکسید کربن فلو دار

  تماس بگیرید
  شرکت جنتک آمریکا تولید کننده رگلاتور های با دقت و دوام بسیار بالا جهت استفاده در صنایع و آزمایشگاه ها…
 • رگلاتور جنتک نیتروژن 30 بار

  تماس بگیرید
  شرکت جنتک آمریکا تولید کننده رگلاتور های با دقت و دوام بسیار بالا جهت استفاده در صنایع و آزمایشگاه ها…
 • رگلاتور جنتک اینرت 30 بار

  تماس بگیرید
  شرکت جنتک آمریکا تولید کننده رگلاتور های با دقت و دوام بسیار بالا جهت استفاده در صنایع و آزمایشگاه ها…
 • رگلاتور جنتک هیدروژن 20 بار

  تماس بگیرید
  شرکت جنتک آمریکا تولید کننده رگلاتور های با دقت و دوام بسیار بالا جهت استفاده در صنایع و آزمایشگاه ها…
 • رگلاتور جنتک هلیوم 20 بار

  تماس بگیرید
  شرکت جنتک آمریکا تولید کننده رگلاتور های با دقت و دوام بسیار بالا جهت استفاده در صنایع و آزمایشگاه ها…
 • رگلاتور جنتک نیتروژن 20 بار

  تماس بگیرید
  شرکت جنتک آمریکا تولید کننده رگلاتور های با دقت و دوام بسیار بالا جهت استفاده در صنایع و آزمایشگاه ها…
 • رگلاتور جنتک اکسیژن 20 بار

  تماس بگیرید
  شرکت جنتک آمریکا تولید کننده رگلاتور های با دقت و دوام بسیار بالا جهت استفاده در صنایع و آزمایشگاه ها…