فشار بار یا فشار اتمسفری به فشاری اطلاق می‌شود که بر اثر وزن هوا و دیگر گازهای موجود در جو زمین ایجاد می‌شود. این فشار بار معمولاً با واحد “اتمسفر” (atm) یا “پاسکال” (Pa) اندازه گرفته می‌شود. یک اتمسفر برابر با فشاری است که هوا به سطح زمین وارد می‌شود و در شرایط استاندارد، حدوداً 101325 پاسکال (حدود 1.013 بار) است.

در سطح زمین، فشار بار به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری فشار در شرایط معمولی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما با افزایش ارتفاع از سطح زمین، فشار بار کاهش می‌یابد؛ به عنوان مثال، در ارتفاعات بلند، هوا به نسبت کمتری بر فضا فشار می‌آورد و فشار بار کاهش می‌یابد.

فشار بار یکی از عوامل مهمی است که در فیزیک، مهندسی، و علوم زمین مورد مطالعه و استفاده قرار می‌گیرد. این مفهوم در طراحی سازه‌های مختلف، محاسبات مرتبط با حرارت و دما، و بررسی فعالیت‌های جوی و اقلیمی، بسیار مهم است.